28. ročník medzinárodnej geografickej konferencie

V spolupráci dvoch pracovísk UKF v Nitre – Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV a Katedry cestovného ruchu FSŠ, tradične tiež Katedry geografie PF MU v Brne s podporou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, sa v októbri konala v poradí už 28. medzinárodná geografická konferencia s názvom Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. Tradícia jej organizovania bola založená spoločne s geografickou katedrou Masarykovej univerzity v Brne v roku 1993 a reprezentuje tak vôbec najstaršiu medzinárodnú geografickú konferenciu v stredoeurópskom priestore, pričom pri jej organizovaní sa katedry každý rok striedajú – párne ročníky sa realizujú v Nitre a nepárne v Brne. V roku 2019 sa konal v Brne už jej 27. ročník.
 
Už niekoľko desaťročí predstavuje významný priestor výmeny informácií i osobných stretnutí medzinárodnej vedeckej komunity. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo vytvoriť priestor na diskusné fórum a výmenu informácií z najnovších bádaní realizovaných za ostatné obdobie najmä v slovenskom, českom, maďarskom či ukrajinskom výskumnom priestore. Kvalitu tohto podujatia garantoval medzinárodný vedecký výbor, tvorený zástupcami Slovenska, Česka a Maďarska. Organizačnými garantmi konferencie boli doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Matej Vojtek, PhD. (obaja z KGRR FPV) a RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. (KCR FSŠ).
 
Aktuálny ročník s podtitulom Kreativita regiónov okrem tradičných geografických sekcií zahŕňal aj jednu špeciálnu sekciu so zameraním na Kreatívne regióny a kreatívny cestovný ruch, ktorú vedecky aj organizačne zabezpečila Katedra cestovného ruchu FSŠ a ktorá je jedným z výstupov projektu VEGA č. 01/0169/18 Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt cestovného ruchu na Slovensku.
Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa konferencia konala netradične – vo virtuálnom priestore, prostredníctvom online konferenčného systému meet.ukf.sk. Išlo pravdepodobne o vôbec prvú medzinárodnú online konferenciu organizovanú pracoviskami UKF v čase prebiehajúcej pandémie, čím naša univerzita potvrdila, že sa právom radí medzi moderné univerzity 21. storočia, schopné organizovať významné medzinárodné podujatia aj v online prostredí. Na online konferencii sa zúčastnili a predstavili svoje príspevky hostia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Ukrajiny.
Konferenciu oficiálne otvoril dekan fakulty FPV prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pod ktorého záštitou sa konala. Vo svojom príhovore okrem iného zaželal účastníkom hladký priebeh online verzie konferencie bez technických či iných komplikácií.
 
Na príhovor dekana nadviazal vedecký garant konferencie, vedúci Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., ktorý prítomných vo svojom vystúpení taktiež srdečne privítal a okrem iného bližšie priblížil slovom a obrazom aj bohatú históriu tejto konferencie, pričom špeciálnu pozornosť venoval tiež jej spoluzakladateľovi prof. RNDr. Vladimírovi Drgoňovi, CSc., bývalému vedúcemu nitrianskej geografickej katedry pri príležitosti jeho nedožitých 65. narodenín. Nasledoval príhovor vedúceho katedry brnianskej geografickej katedry a taktiež jedného zo spoluzakladateľov konferencie doc. PaedDr. Eduarda Hofmanna, CSc., ktorý sa taktiež prihovoril účastníkom a srdečne ich privítal a pozdravil.
 
Vedúca Katedry cestovného ruchu FSŠ PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD., otvorila plenárnu časť konferencie, v rámci ktorej vystúpili doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD., zo Západočeskej univerzity v Plzni s príspevkom „Revitalizace center malých měst – české zkušenosti“ a doc. János Csapó, PhD., vedúci riešiteľ projektu VEGA č. 01/0169/18 Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt cestovného ruchu na Slovensku na Katedre cestovného ruchu so svojím príspevkom Výskum kreatívneho cestovného ruchu ako nového produktu cestovného ruchu na Slovensku – analýza súčasného stavu.
Po skončení plenárnej časti konferencie sa účastníci presunuli do virtuálnych video miestností jednotlivých paralelných sekcií konferencie, kde pokračoval odborný program konferencie podľa tematického zamerania jednotlivých sekcií, ktoré viedli pracovníci nitrianskej geografickej katedry: fyzická geografia (dr. M. Vojtek), humánna geografia (doc. A. Krogmann, dr. L. Petrikovičová), regionálna geografia (dr. M. Trembošová, dr. D. Oremusová) a a didaktika geografie (dr. M. Nemčíková). V rámci špeciálnej sekcie Kreatívne regióny a kreatívny cestovný ruch (dr. Z. Palenčíková, dr. Z. Sándorová z KCR FSŠ) bolo odprezentovaných 12 príspevkov domácich aj zahraničných účastníkov, ktoré spájala téma rôznorodého uplatnenia kreativity v cestovnom ruchu a regionálnom rozvoji. Časť príspevkov v sekcii bola venovaná skúmaniu možností rozvoja kreatívneho cestovného ruchu na Slovensku, ktoré sú čiastkovými výstupmi spomínaného projektu VEGA.
 
Účastníci konferencie ponúkli prostredníctvom svojich prezentácií rôznorodú odbornú perspektívu na aktuálne problémy geografie a regionálneho rozvoja v stredoeurópskom priestore v kontexte kreativity, ktoré sa stali predmetom podnetných diskusií v závere každej sekcie.
Konferenčné príspevky budú opať po recenznom konaní tradične publikované vo vedeckom časopise Geografické informácie (UKF v Nitre), ktoré katedra pravidelne vydáva už od roku 1992. Kvalita príspevkov výrazne prispela k zaradeniu periodík do databázy ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), ako aj k indexácii ostatných ročníkov do databázy Web of Science. Jednotlivé čísla časopisu s plnými textami príspevkov sú dostupné aj on-line na webovom sídle nitrianskej geografickej katedry.
Organizátori konferencie na záver konštatujú, že existuje jednoznačná potreba interdisciplinárneho prístupu ku skúmaniu regiónov v stredoeurópskom priestore, kde kreativita bude jedným z významných faktorov ich budúceho udržateľného rozvoja.
Text: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.
Foto: PaedDr. Ján Štubňa, PhD., Mgr. Monika Ďurásová
 
Uverejnené: 12. 11. 2020
Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.