17. apríl 2024UCM v Trnave
Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici a Fakulty prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia je určená pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Aké výhody prináša účasť na ŠVK?

  • je zadarmo - účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku
  • výstupom je publikácia - prezentovaný príspevok bude publikovaný v zborníku recenzovaných prác
  • možnosť získať ocenenie - najlepšie práce budú ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom či vecnou cenou
  • výhody pre ďalšiu kariéru – skúsenosti s vystúpením na konferenciách a publikácie zvyšujú napríklad šancu prijatia na doktorandské štúdium
  • šanca pre nové kontakty – na konferencii je možnosť spoznať nových ľudí v odbore a nadviazať nové spolupráce

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 17. apríla 2024

Miesto konania: UCM v Trnave

Čo preto musíte urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 8.3.2024
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2024
  • v každej sekcii budú najlepšie práce ocenené diplomom a mimoriadnym štipendiom alebo vecnou cenou

Technická podpora

Mgr. Mária Pappová
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra
email: maria.pappova2@ukf.sk