Laudácio na pána profesora Milana Ružičku

Náš vzácny jubilant, pán prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., je jedinečnou osobnosťou vedy a vzdelávania na Slovensku, ktorý začal svoje schopnosti a zručnosti rozvíjať už ako chlapec v prostredí slovenského skautingu. 

Jeho cesta je vydláždená mnohými aktivitami, úspechmi a predovšetkým tvorivými myšlienkami, kreativitou a schopnosťami viesť tímy, jednoducho bol rodeným lídrom.

Z dokumentov uvedených v biografickej monografii pána profesora Ružičku vyberám nasledovné. Ešte pred absolvovaním Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave v odbore botanika, špecializácia geobotanika, ktoré ukončil v roku 1952 sa zapájal do aktivít Slovenskej akadémie vied, kde začal pracovať už v roku 1951 na Ústave prírodných vied. Ako líder sa prejavil tým, že bol v roku 1952 vedeckým tajomníkom subkomisie pre prípravu zákona o SAV a vedúcim pracovísk II. Sekcie. Významnú pozíciu začal zastávať v roku 1962 ako vedúci oddelenia pre biológiu a tvorbu krajiny na Biologickom ústave SAV. V roku 1965 založil Ústav biológie krajiny, jedno z prvých interdisciplinárnych pracovísk zameraných na otázky životného prostredia v bývalej ČSSR. V roku 1975 bol ústav začlenený do Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV ako Oddelenie krajinnej ekológie a neskôr do Centra biologicko-ekologických vied SAV. V roku 1990 sa stal riaditeľom už samostatného Ústavu krajinnej ekológie SAV a viedol ho až do roku 1996. Jeho významný prínos je predovšetkým v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Ako spoluautor metodiky LANDEP (Ružička, Miklós, 1981; 1990) zviditeľnil slovenskú krajinnoekologickú školu aj vo svetovom meradle. V dokumente Agenda 21 na svetovom summite v roku 1992 v Rio de Janeiro, bola metodika odporúčaná pre zabezpečenie integrovaného prístupu k plánovaniu a hospodáreniu so zdrojmi krajiny. Jeho publikačné výstupy zahŕňa 309 vedeckých a 324 odborných článkov, 386 prednášok na vedeckých konferenciách a odborných podujatiach a viac ako 30 vedeckých monografií, knižných publikácií a učebných textov. Odozva na jeho práce je len ťažko obsiahnuteľná, pretože nie je možné ich všetky získať a potvrdiť z databáz, ale aj tak sa jedná o stovky citácií.
V oblasti pedagogických aktivít treba uviesť, že po roku 1990 spoluzakladal a pôsobil ako pedagóg na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V roku 1994 založil a stal sa vedúcim Katedry ekológie a environmentalistiky, ktorá bola zriadená ako Spoločné pracovisko ÚKE SAV a Fakulty prírodných vied na UKF v Nitre. V tejto funkcii pôsobil do roku 2004 a na UKF v Nitre je emeritným profesorom. Jeho prínosom v oblasti vysokého školstva bolo aj vypracovanie študijných programov, študijných plánov, školenie doktorandov a samotná prednášková činnosť predmetov z oblasti krajinnej ekológie, krajinného plánovania, krajinárstva, systémovej ekológie atď.
profesor Ružička
Okrem tvorivej vedeckej práce a manažérskej činnosti treba vysoko oceniť založenie pravidelných medzinárodných vedeckých podujatí – sympózií, ktoré bez prerušenia tvoria neodmysliteľnú časť aktivít Ústavu krajinnej ekológie SAV od roku 1967 až po dnešok – 18. sympózium. Práve na 6. Medzinárodnom sympóziu o problémoch ekologického výskumu krajiny v roku 1982 bola založená dnes už svetová organizácia IALE. Bol to významný prejav uznania rozvoja krajinnej ekológie v bývalom Československu na čele s pánom profesorom Ružičkom. Treba podotknúť, že k tejto udalosti napomohli krajinní ekológovia z Holandska.
Pán profesor Milan Ružička bol zakladateľom, hlavným redaktorom a predsedom redakčných rád časopisov Biológia, Biologické práce (1955), Problémy biológie krajiny (1965), Acta Biologica (1972), Quaestiones geobiologicae, Životné prostredie (1968) a Ekológia (Bratislava) (1982). Prof. Milan Ružička spoluzakladal Slovenskú ekologickú spoločnosť a v súčasnosti je jej čestným členom.
Vo svojej bohatej kariére pôsobil pán profesor Ružička v mnohých významných funkciách SAV, vo vládnych komisiách, expertných komisiách, vo vedeckých radách vysokých škôl, v medzinárodných organizáciách a bol, resp. je čestným členom vedeckých a odborných spoločností.
Na záver by som rád podotkol, že pánovi profesorovi Milanovi Ružičkovi boli udelené mnohé medzinárodné i domáce ocenenia a uznania predovšetkým z oblasti vedy, školstva, rezortných inštitúcii a ministerstiev.
Ako prejav uznania jeho celoživotnej vedeckej a pedagogickej práce mu bol v roku 2009 na Technickej univerzite vo Zvolene udelený titul „Doctor honoris causa“. Čestný titul „profesor emeritus" mu bol udelený v roku 2011 na UKF v Nitre za aktívnu vedeckú, publikačnú a pedagogickú prácu a za odborný prínos v oblasti ekológie a environmentalistiky.
Napokon, dovoľte vážený pán profesor, poďakovať za Vaše doterajšie úsilie a za Váš prínos v rozvoji vedy a vysokého školstva na Slovensku, čím ste sa zaradili medzi významné osobnosti nielen na Slovensku, ale aj v priľahlom európskom priestore.
Text: prof. RNDr. Juraj Hreško, CSc., FPV – Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: Štefan Kardoš


Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.