Katedra zoológie a antropológie

Katedra zoológie a antropológie spolu s Katedrou botaniky a genetiky poskytuje štúdium v rámci jednoodborového štúdia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania  (tretí stupeň v odbore Molekulárna biológia) a v rámci učiteľského štúdia biológie v kombinácii v prvom a druhom stupni štúdia. Realizuje tiež rigorózne konania (udeľovanie titulov PaedDr. a RNDr.) Podieľa sa i na realizovaní habilitačného a inauguračného konania v odbore Biológia.

Hlavnými študijnými oblasťami, ktorých výučba prebieha v moderných učebniach a v excelentných laboratóriách vybavených špičkovou technikou a laboratórnymi prístrojmi sú  histológia, morfológia a systematika živočíchov, vývinová biológia živočíchov, fyziológia živočíchov a človeka, reprodukčná biológia človeka, imunológia živočíchov a človeka, všeobecné biotechnológie, bioanalytické metódy v medicínskom výskume, antropológia, klinická antropológia, klinická fyziológie človeka a klinická imunológia, komplexná príprava študentov učiteľstva na učiteľské povolanie. Študenti získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti v biológii.

V moderných laboratóriách sa realizuje nepretržitá výskumná činnosť.

Výskumné aktivity Katedry zoológie a antropológie sú zamerané najmä na oblasti výskumu :

Štrukturálny a molekulárno-genetický výskum kostí (mikroštrukturálne analýzy kostného tkaniva a molekulárno-biologické analýzy na kultivovaných kostných bunkách po expozícii rizikovými látkami, liečivami, zložkami výživy, identifikácia génov, ovplyvňujúcich štruktúru a funkciu kosti s cieľom ich využitia pri predpovedaní rizika vzniku osteoporózy a stanovení účinnosti liečby osteoporózy, identifikácia biologického druhu, patológií, určenie veku jedinca v čase smrti na základe analýzy kostí; využitie v archeozoológii a forenzných vedách, testovanie nových liečiv pre prevenciu a liečbu osteoporózy, diabetu a pod.)

Fyziológia živočíchov a človeka (ľudský biomonitoring zameraný na kvalitatívne a kvantitatívne analýzy látok rôznej chemickej povahy, stanovenie koncentrácií endokrinných disruptorov v biologických tkanivách a tekutinách)

Bunková biológia (štúdium nukleologenézy a transkripcie génov rRNA včasných embryí ošípaných in vitro, medzidruhový prenos jadierka, sledovanie vplyvu kontaminantov prostredia na funkcie vaječníkov, výskum mimobunkových a vnútrobunkových mechanizmov regulácií ovariálnych funkcií, štúdium účinku terapeuticky používaných nanočastíc na funkcie ovariálnych buniek)

Proteomika (kvalitatívna proteomická analýza biologického materiálu pomocou LC-MS/MS techniky, sledovanie kvalitatívnych zmien proteínového zloženia v zásobných orgánoch rastlín vplyvom vonkajších faktorov, stanovenie a identifikácia de novo syntetizovaných proteínov a ich možnosť využitia ako markerov stresu, identifikácia proteínov v oocytoch ošípaných v rôznom štádiu dozrievania, kultivovaných v rôznych podmienkach, médiách a pod, stanovenie kvality oocytov, identifikácia proteínových alergénov vo vybraných zložkách potravín).

Zoológia (základný a aplikovaný výskum vybraných skupín hmyzu (Carabidae, Odonata, Hymenoptera) a aplikácia poznatkov v poľnohospodárskej a ochranárskej praxi).

Antropológia (historicko antropologický výskum včasnostredovekých populácií z územia Slovenska a somatoantropologický výskum súčasnej populácie).

Katedra zoológie a antropológie spolupracuje s mnohými významnými univerzitami, výskumnými pracoviskami a inštitúciami ako napr.:

University of Copenhagen, University of Southern Denmark, Odense, Dánsko; Georg-August University of Göttingen, Friedrich-Loeffler Institut, Mariensee,

Nemecko; Medizinische Universität Wien, University of Graz, Rakúsko; King Saud University, Saudská Arabia;Jagelonská Univerzita, Krakow, Poľsko; Univerzita Karlova v Prahe (Prírodovedecká fakulta), Masarykova univerzita Brno (Pedagogická fakulta, Lekárska fakulta), Česká zemědělská univerzita v Prahe (Institut vzdělávání a poradenství), Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze, Akademie věd České republiky (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR - Laboratoř vývojové biologie, Liběchov), Česká republika; Archeologický ústav SAV v Nitre, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre, Slovensko.

Katedra zoológie a antropológie umožňuje svojim študentom absolvovať zahraničné študijné mobility a v rámci nich realizovať časť svojich výskumných aktivít resp. štúdia, realizuje tiež domáce aj zahraničné tematicky orientované exkurzie, zabezpečuje študentom odborné a pedagogické praxe.

Uplatnenie absolventov : učiteľ biológie v kombinácii na základných a stredných školách, vedecko – pedagogický, resp. výskumný pracovník na univerzitách a VŠ, výskumný pracovník na akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách ako aj v prevádzkových laboratóriách, pracovník vo vzdelávacích a metodických centrách.

História Katedry zoológie a antropológie

V roku 1959 vzniká v Nitre Pedagogický inštitút, v rámci ktorého pôsobila Katedra prírodných vied. V roku 1961 sa z nej vyčlenila Katedra prírodopisu, na ktorej bola zabezpečovaná výučba biológie, geológie, prác na pozemku a chémie.

Zakladajúcimi členmi Katedry prírodopisu boli:

 • Mgr. Jozef Gazda - odbor: Geológia (od r.1959)
 • prof. Ing. Jozef Konôpka, CSc. - odbor: Rastlinná výroba (1959)
 • prof. RNDr. Štefan Stollár, CSc. - Zoológia (1960)
 • prof. Ing. Jozef Barát, CSc. - Didaktika prírodopisu (1960)
 • doc. Ing. Jozef Šiška, CSc. - Živočíšna výroba (1960)
 • doc. Ing. Stanislav Ligač, CSc. - Zoológia (1961)
 • doc. Ing. Alojz Marenčík, CSc. - Fyziológia rastlín (1961)
 • doc. RNDr. Darina Marcinková, CSc. - Antropológia (1961)
 • doc. Ing. Viera Stollárová, CSc. - Mikrobiológia (1961)
 • RNDr. Anton Graus - Antropológia (1961)
 • RNDr. Júlia Horváthová, CSc. - Systematická botanika (1961)
 • RNDr. Arpád Öllös - Zoológia (1961)
 • doc. Ing. Andrej Hudoba, CSc. - Všeobecná botanika (1962)
 • PhDr. Štefan Kukan, CSc. - Didaktika biológie (1962)

V roku 1964 dochádza k transformácii Pedagogického inštitútu na Pedagogickú fakultu. V rámci Pedagogickej fakulty sa rozširuje príprava učiteľov nielen pre základné školy, ale aj pre stredné školy a gymnáziá (5.-12. ročník).

V roku 1977 vzniká Katedra biológie, ktorá okrem štúdia živej prírody zabezpečuje výučbu anorganickej časti prírody.

Od roku 1992 sa Pedagogická fakulta mení na Vysokú školu pedagogickú, ktorá má novú organizačnú štruktúru – rozčleňuje sa na tri samostatné fakulty – Pedagogickú fakultu, Fakultu humanitných vied a Fakultu prírodných vied.

V septembri 1995 dochádza k rozdeleniu Katedry biológie na dve samostatné katedry – Katedru botaniky a genetiky a Katedru zoológie a antropológie. Od tohoto roku sa biológia vyučuje na oboch uvedených katedrách.

Od 1.2.2003 vedie Katedru zoológie a antropológie prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.

Kontakt

doc. RNDr. Martin Morovič, PhD.
Katedra zoológie a antropológie
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 713
email: mmorovic@ukf.sk
web: www.kza.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.