Aplikovaná ekológia a environmentalistika

Viac informácií o študijnom programe

Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi

Príprava informatikov pre prax

Viac informácií o študijnom programe

Katedra ekológie a environmentalistiky

Katedra ekológie a environmentalistiky

vznikla v roku 1994 v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV ako spoločné interdisciplinárne vedecko-edukačné pracovisko. Odvtedy sa vyprofilovala na silné a stabilné pracovisko, ktoré sa môže pochváliť mnohými úspešne riešenými vedeckými a edukačnými projektami, bohatou medzinárodnou spoluprácou, kvalitnými publikačnými výstupmi a v neposlednom rade veľkým množstvom úspešných absolventiek a absolventov.

Vedecká a tvorivá činnosť pracoviska je zameraná na oblasti:

 • Manažment prírodných zdrojov a ekosystémové služby
 • Environmentálne hrozby a rizikové faktory v krajine
 • Ochrana biodiverzity
 • Starostlivosť o krajinu a udržateľný rozvoj
 • Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme
 • Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Viac o vedeckej činnosti katedry nájdete tu

Študijné programy pre jednotlivé stupne štúdia:

 • bakalársky (Bc.) študijný program Aplikovaná ekológia a environmentalistika,
 • bakalársky (Bc.) a magisterský (Mgr.) študijný program Učiteľstvo ekológie v kombinácii,
 • magisterský (Mgr.) študijný program Environmentalistika v krajinnom plánovaní a praxi,
 • doktorandský (PhD.) študijný program Environmentalistika.

Katedra ponúka habilitačné a inauguračné konanie a realizáciu rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác.

Viac o študijných programoch katedry nájdete tu

K4t3dr4 v č1sl4ch

Katedra je v súčasnosti tvorená6 profesormi3 docentmi9 odbornými asistentami1 administratívno-technickou pracovníčkou.

Máme za sebou 107 úspešne realizovaných medzinárodných a národných projektov za 30 rokov existencie katedry.

Aktívne spolupracujeme s viac ako 50 organizáciami z viac ako 20 krajín, zo 4 kontinentov.

Ponúkame všetky 3 stupne vysokoškolského štúdia (Bc. Mgr. PhD.).

Manažment prírodných zdrojov a ekosystémové služby

Zameranie:

 • výskum krajiny, jej štrukturálnych vlastností abiotických a biotických zložiek ako sú reliéf, klíma, povrchové a podzemné vody, pôda, biota,
 • tvorba metodík/metodiky hodnotenia ekosystémových služieb.

Oblasti sa venujú: Ivan Baláž, Stanislav David, Regína Mišovičová, Peter Mederly, Peter Petluš, Viera Petlušová, František Petrovič, Zuzana Pucherová, Simeon Vaňo, Filip Tulis

Pracovný tím „Environmentálne súvislosti využívania a zmien krajiny“ sa stal v roku 2023 špičkovým výskumným tímom s medzinárodne porovnateľnými výsledkami publikačnej činnosti a rozvinutou medzinárodnou spoluprácou (vedúci tímu: František Petrovič, členovia tímu: Juraj Hreško, Peter Mederly, Gabriel Bugár, Henrich Grežo).

Environmentálne hrozby a rizikové faktory v krajine

Zameranie:

 • monitoring kvality zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie),
 • výskum prírodných hrozieb ako erózia pôdy, povodňová hrozba, ohrozenie svahov zosuvmi,
 • environmentálne problémy krajiny cirkulárna ekonomika a odpadové hospodárstvo,
 • monitoring biotických zložiek krajiny, mapovanie inváznych a expanzívnych druhov rastlín a živočíchov

Oblasti sa venujú: Ivan Baláž, Juraj Hreško, Zuzana Krumpálová, Peter Mederly, Regína Mišovičová, Peter Petluš, Viera Petlušová, František Petrovič, Zuzana Pucherová, Zdenka Rózová, Filip Tulis

Ochrana biodiverzity

Zameranie:

 • mapovanie biotopov, chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
 • hodnotenie biodiverzity,
 • výskum biológie, ekológie a priestorovej aktivity drobných zemných cicavcov, dravcov a sov, výskum vybraných skupín bezstavovcov (vážky, pavúky, roztoče, blchy) na reprezentatívnych biotopoch s rôznym stupňom antropogénneho zaťaženia

Oblasti sa venujú: Ivan Baláž, Stanislav David, Zuzana Krumpálová, Veronika Piscová, Michal Ševčík, Filip Tulis

Starostlivosť o krajinu a udržateľný rozvoj

Zameranie:

 • výskum a sledovanie zmien krajiny,
 • spracovanie analytických podkladov, syntéz a návrhov v rámci plánovacej praxe v podobe priestorovo plánovacích dokumentov (územné systémy ekologickej stability, krajinno-ekologické plány, pozemkové úpravy),
 • časti dokumentov EIA a projektovpozemkových úprav

Oblasti sa venujú: Gabriel Bugár, Henrich Grežo, Juraj Hreško, Peter Mederly, Regína Mišovičová, Peter Petluš, Viera Petlušová, František Petrovič, Zuzana Pucherová, Simeon Vaňo

Geografické informačné systémy a diaľkový prieskum Zeme

Zameranie:

 • rozvoj metód mapovania krajinnej štruktúry a priestorových analýz krajiny,
 • modernizácia metód výskumu priestorovej aktivity živočíchov využitím informačno-komunikačných technológií,
 • interpretácia leteckých a satelitných snímok pre potreby hodnotenia zmien krajiny, sledovania procesov a zmien krajiny

Oblasti sa venujú: Michal Ševčík, Gabriel Bugár, Henrich Grežo, Imrich Jakab, Peter Petluš, Filip Tulis

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Zameranie:

 • tvorba kurikula a rozvoj aktivizujúcich metód environmentálnej výchovy vo formálnom vzdelávaní,
 • modernizácia celoživotného vzdelávania učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy a realizácia školení pre učiteľov sekundárneho vzdelávania,
 • tvorba učebníc a metodických materiálov pre učiteľov.
 • praktická realizácia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety pre žiakov základných a stredných škôl a pre verejnosť

Oblasti sa venujú: Imrich Jakab, Zuzana Pucherová

Dátová analýza a spracovanie údajov

Zameranie:

 • analýza a interpretácia ekologických dát s využitím metód dátovej analýzy, strojového učenia a štatistických postupov na identifikáciu vzorov, anomálií a trendov,
 • automatizácia, vývoj a implementácia efektívnych metód a nástrojov na zber, spracovanie a vizualizáciu ekologických údajov,
 • vytváranie prediktívnych modelov na základe historických ekologických údajov s cieľom predvídať budúce udalosti a tendencie v ekosystémoch

Oblasti sa venujú: Michal Ševčík, Filip Tulis

05. november 1993

Rokovania o vytvorení Katedry ekológie

Rokovanie medzi riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV (prof. RNDr. Milanom Ružičkom, DrSc) a rektorom Vysokej školy pedagogickej v Nitre (prof. PhDr. Petrom Libom, DrSc.), kde sa prerokovávala spolupráca a vytvorenie Katedry ekológie na Fakulte prírodných vied.

05. november 1993

01. január 1994

Založenie Katedry ekológie a environmentalistiky

Vznik Katedry ekológie a environmentalistiky ako združeného pracoviska Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, výsledok spolupráce Pobočky Ústavu krajinnej ekológie SAV v Nitre a Fakulty prírodných vied UKF v Nitre.

15. marec 1994

Podpísanie Zmluvy a Štatútu

Podpísanie dokumentov so spätným dátumom k 1. januáru 1994, čím bola oficiálne založená Katedra ekológie a environmentalistiky.

15. marec 1994

01. november 1996

Získanie vlastných priestorov

Katedra získala katedra vlastné priestory, kde sa umiestnili pracovníci a väčšia časť výučby. Katedra bola postupne vybavovaná prístrojovou technikou a učebnými pomôckami.

31. marec 2004

Prvá výmena vedenia

Ukončenie prvých 10 rokov vedenia katedry pod vedením prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc., a nástup do vedenia prof. RNDr. Juraja Hreška, PhD. 

31. marec 2004

2006

Rozšírenie vzdelávacieho portfólia

Získanie akreditácie pre tretí stupeň štúdia (PhD.), habilitačné a inauguračné konania v odbore Ochrana a využívanie krajiny.

25. september 2023

Druhá výmena vedenia

Ukončenie 19 rokov vedenia katedry pod vedením  prof. RNDr. Juraja Hreška, PhD. a nástup do vedenia doc. Mgr. Henricha Greža, PhD.

25. september 2023

Kontakt

doc. Mgr. Henrich Grežo, PhD.
Katedra ekológie a environmentalistiky 
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 596
email: hgrezo@ukf.sk
web: www.kee.fpv.ukf.sk

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.