Organizačné pokyny k štátnym skúškam na FPV UKF v Nitre pre AR 2020/2021

Základné informácie o termínoch a priebehu štátnych skúšok

Odkaz na súvisiaci článok Štátne skúšky na FPV UKF v Nitre.

 • Štátne skúšky budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta a dištančnou formou prostredníctvom videokonferenčného systému meet.ukf.sk.
 • Štátne skúšky budú organizované v termínoch:

Mgr. štúdium                    20.5.2021 – 31.5.2021

Bc. štúdium                       27.5.2021 – 5.6.2021

PhD. štúdium                    21. 6. 2021 – 2.7.2021

rozširujúce štúdium        máj-júl 2020

 • Poradie študentov zaradených na štátne skúšky podľa harmonogramu bude záväzné.
 • Harmonogram bude zverejnený na webovom sídle univerzity aj fakulty.

Príprava štátnych skúšok

Skúšobná komisia

 • Skúšobné komisie budú fyzicky zasadať v priestoroch FPV UKF v Nitre podľa harmonogramu.
 • Každý člen skúšobnej komisie má právo rozhodnúť sa, či bude prítomný v miestnosti určenej pre štátnicovú komisiu, prípadne bude pripojený zo svojej pracovne na fakulte alebo sa pripojí z domáceho prostredia (ak to technické požiadavky na pripojenie umožnia).
 • V každej štátnicovej miestnosti budú nainštalované min. 2 počítače na zabezpečenie videokonferenčného hovoru.
 • Techniku k video-konferenčnému spojeniu zabezpečí pracovisko (katedra, ústav) a overí funkčnosť techniky.
 • V prípade potreby poskytne v priestoroch FPV UKF technickú podporu štátnej skúšky technik DFPV UKF v Nitre.
 • Najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky komisia dištančne zasadne cez zvolenú platformu a stanoví detailný program dňa konania štátnych skúšok. Komisia pripraví časový rozpis študentov na daný deň (študent zaradený na určený čas k nadviazaniu online spojenia) a to s ohľadom na predpísané povinnosti štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce, štátne skúšky z odborných predmetov, čas na prípravu, ... ).

Odporúčaný čas 15 minút na  obhajobu záverečnej práce, 30 minút na ústnu časť štátnej skúšky vrátane potrebnej prípravy študenta na odpoveď. 

 • Najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie, počas ktorého zapisovateľ komisie overí e-mailové adresy študentov a prípadne aj telefonické kontakty.
 • 24 hodín pred konaním štátnej skúšky prebehne kontrolné spojenie všetkých študentov a členov komisie. Kontrolu spojenia zabezpečí zapisovateľ.
 • Najneskôr v deň štátnej skúšky sa každý člen komisie oboznámi s kvalitou obhajovaných záverečných prác a posudkov k nim. Každý člen komisie bude mať pripravený zoznam študentov, vrátane časového harmonogramu ich postupného pripájania, ako aj posudky k záverečným prácam. Podklady zabezpečí zapisovateľ komisie.
 • Priebeh online skúšania bude nahrávaný. Nahrávku zabezpečí zapisovateľ komisie. Zvukový záznam bude k dispozícii v priestoroch fakulty ako dôkazový materiál v prípade akýchkoľvek námietok voči priebehu štátnej skúšky, resp. k objasneniu podozrení z nečestného konania študentov (do 3 mesiacov po skončení krízovej situácie).

Odporúčaný softvér: Free Screen Video Recorder (návod) alebo OBS (návod).

 • Komisia je povinná každý deň vykonať zmenu v číslovaní poradia otázok. Za prečíslovanie otázok je zodpovedný predseda komisie a o poradí otázok sa vyhotoví písomný záznam, ktorý bude súčasťou protokolu. Do protokolu sa zapíše celé znenie otázky (nielen číslo otázky).
 • Predseda komisie zabezpečí administráciu protokolu o štátnej skúške v AIS. Zapisovateľ protokol o ŠS vytlačí a členovia komisie protokol podpíšu. V prípade, ak sa člen komisie pripájal z domáceho prostredia, je povinný podpísať protokol do troch dní od konania štátnych skúšok.
 • Protokol o štátnej skúške odovzdá zapisovateľ na Študijné oddelenie FPV spolu s CD nosičom, na ktorom bude záznam z priebehu štátnej skúšky.

Študent

 • Inštrukcie k organizácii a konaniu ŠS budú každému študentovi doručené do študentského e-mailu.
 • Študent je povinný priebežne sledovať školskú e-mailovú schránku a včas reagovať na výzvy Študijného oddelenia, prípadne členov komisie (e-mailom alebo telefonicky).
 • Študent najneskôr do 7 dní pre konaním skúšky e-mailom informuje študijné oddelenie o tom, či sa bude do videokonferenčného systému pripájať z domáceho prostredia, alebo využije priestory fakulty. V prípade oznámenia absolvovať štátne skúšky v priestoroch FPV bude študentovi zaslaná informácia o konkrétnych podmienkach štátnej skúšky (miesto, čas).

Študentom odporúčame, aby na pripojenie využívali stolový počítač, notebook, či tablet. Spojenie cez mobilný telefón bude akceptované len vo výnimočných prípadoch. (návod)

 • Študent je povinný najneskôr 7 dní pred konaním štátnych skúšok sa prihlásiť do skúšobného videokonferenčného spojenia všetkých študentov a členov komisie.

Odporúčame študentovi, aby zapisovateľovi štátnej skúšky poskytol telefonický kontakt pre prípad technických problémov.

 • Študent je povinný najneskôr 7 dní pred konaním štátnych skúšok nahrať prezentáciu k obhajobe záverečnej práce na určené úložisko v EDU v kategórii Fakulta prírodných vied – Štátne skúšky, v kurze s príslušným názvom pracoviska a skráteným označením v tvare FPV/skratka_katedry/SS21.

[Skratky pracovísk: KBG, KZA, KF, KGRR, KI, KCH, KM, KEE, UEM] (návod)

 • Študent je povinný 24 hodín pred konaním štátnych skúšok sa pripojiť na skúšobné overenie spojenia všetkých študentov a členov komisie.

Priebeh štátnych skúšok

Štátna skúška

 • Začiatok štátnej skúšky je o 8.00 hod.

Videokonferenčná miestnosť meet.ukf.sk/priezvisko_predsedu_komisie sa otvára 7.45 hod. a študent do nej vstupuje najneskôr 7.55 hod.  (návod)

 • Po pripojení sa do systému sa študent identifikuje ISIC kartou, ktorú ukáže zreteľne na kameru.
 • Predseda komisie informuje študentov o vytváraní zvukového záznamu v súlade s platnou legislatívou.
 • Študenti neučiteľských študijných programov absolvujú štátnu skúšku tvorenú iba obhajobou záverečnej práce.
 • Študenti učiteľských študijných programov budú skúšaní z predmetov štátnej skúšky podľa ich študijného plánu.
 • Študent, ktorý práve nie je skúšaný, sa zo systému dočasne odhlási.
 • Študent si vylosuje otázky. Na prípravu odpovede bude vyhradených 5 minút. Ak študent využije možnosť prípravy, záber kamery musí snímať jeho pracovný priestor.
 • Študent je povinný v čase obhajoby a ústnych skúšok mať celú dobu zapnutý mikrofón a kameru.
 • Komisia zohľadní čas prípravy a bude odpoveď študenta usmerňovať cielenými otázkami.
 • Po skončení skúšky (ústne odpovede, obhajoba) sa študent zo systému odhlási.
 • Po preskúšaní všetkých študentov sa komisia dohodne na výslednom hodnotení každého študenta (bez záznamu).
 • Výsledky budú študentom oznámené výlučne cez AIS, nebudú vyhlasované hromadne.
 • Po uzávierke hodnotení sa komisia opäť spojí so všetkými študentmi (tentokrát naraz) a
  predseda komisie povie krátku záverečnú reč (slávnostná promócia sa v akademickom roku 2020/2021 nekoná).
 • Doklady o štúdiu budú absolventom odovzdané podľa pokynov zverejnených na webe FPV.
 • Všetci študenti dostanú inštrukcie k ukončeniu svojho štúdia e-mailom.

 

Riešenie technických a etických problémov počas štátnych skúšok

 • Ak sa počas štátnej skúšky preruší videokonferenčné spojenie so študentom, komisia prizve študenta opäť ako posledného v poradí v rovnaký deň.
 • Po úspešnom pripojení si študent vyberá inú otázku, pričom komisia môže pri hodnotení prihliadať na predchádzajúcu odpoveď.
 • Ak sa študentovi nepodarí opakovane sa pripojiť, považuje sa to za dôvod odhlásenia študenta z termínu štátnych skúšok. Odhlásenie študenta zrealizuje študijné oddelenie.
 • Ak komisia zistí, že študent porušuje právne predpisy a odhalí neetické správanie, považuje sa to za hrubé porušenie Študijného poriadku UKF. Komisia navrhne voči študentovi disciplinárne konanie.

Protiepidemické opatrenia

 • Členovia štátnicovej komisie ako i študenti, ktorí sa rozhodnú využiť pre štátnu skúšku priestory školy, sú povinní dodržiavať aktuálne platné protiepidemické opatrenia.
 • Pred začatím štátnej skúšky je potrebné zmerať telesnú teplotu členov štátnicových komisií a prítomných študentov.
 • Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam budú z účasti na štátnej skúške vylúčené a to vrátane pedagógov.

Záverečná informácia

 • Fakulta si vyhradzuje právo upraviť uvedené informácie z dôvodov zmeny legislatívy a ďalších organizačných náležitostí.
 • V prípade uvoľnenia protiepidemiologických opatrení môže dekan rozhodnúť o konaní prezenčnej formy štátnych skúšok.
 • Fakulta odporúča študentov aktívne sledovať webové sídlo fakultye-mailovú poštucez pridelenú školskú e-mailovú schránku.

V Nitre, 17.5.2021                                                                             prof. RNDr. František Petrovič, PhD.

dekan FPV UKF v Nitre

Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.