Prednášky geografa prof. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. z Masarykovej univerzity v Brne

V dňoch 11.3.-14.4.2023 sa na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre realizovali v rámci projektu Erasmus a taktiež pod hlavičkou Západoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV prednášky prof. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. z Katedry geografie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Prof. Jaromír Kolejka vyštudoval geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. E. Purkyně, dnes Masarykovej univerzity Brno, kde tiež vykonal rigoróznu skúšku (RNDr.) s tematikou prírodných krajinných štruktúr a na Geografickom ústave ČSAV v Brne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.) na tému geografických aspektov životného prostredia. Od roku 1996 pôsobí na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, a to od roku 2023 ako externý pracovník pre vedu, výskum a podporu študentov.

V rámci svojej akademickej práce v súčasnosti vyučuje predmety súvisiace s problematikou prírodnej a kultúrnej krajiny a regionálnej geografie zdravia (Náuka o krajine, Fyzická geografia Českej republiky). Priebežne vedie záverečné práce študentov v kontexte vyučovaných predmetov. Podieľa sa na príprave a riešení výskumných, a to  na pozícii riešiteľa, na Ústave geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostrave, na pracovisku v Brne (Ministerstvo vnútra ČR, Ministerstvo kultúry ČR). Je autorom a spoluautorom viacerých odborných kníh (z posledných napr. Kolejka, J., 2013. Náuka o krajine, Academia, Praha; Kolejka J. a kolektiv. 2015. Postindustriální krajina Česka, Soliton, Brno; Kolejka J. a kolektiv. 2020. Pozoruhodné krajinné dědictví. Předindustriální krajina Moravy. Soliton, Brno. Podieľal sa tiež na vzniku radu vysokoškolských skrípt a učebníc zemepisu pre základné a stredné školy. Vo výskume sa tematicky venuje problematike prírodnej a kultúrnej krajiny v ČR i v zahraničí.

Je členom hlavného výboru Českej geografickej spoločnosti a predsedom Juhomoravskej pobočky Českej geografickej spoločnosti. Je tiež členom Národného geografického komitétu Českej republiky.

Pre pobyt na Katedre geografie a geoinformatiky FPVI UKF v Nitre boli plánované 3 prednášky pre študentov a pracovníkov fakulty a jedna terénna prax. Predpoveď daždivého aprílového počasia však terénnu časť pobytu výrazne spochybňovala, takže bolo treba sa pripraviť aj na „indoorovú“ alternatívu. Prof. Kolejka za týmto účelom nazbieral a vytvoril kolekciu prírodnín (hornín a pod) z okolia Nitry. Vlastné, po slovensky predstavené prednášky boli rozvrhnuté do dvojhodinových termínov, aj keď niektoré sa dokonca „podarilo“ pretiahnuť. Témy boli zaujímavé z pohľadu vedeckého obsahu, ako aj námetov pre budúce odborné študentské práce a učiteľskú prax.

Prvá prednáška na tému „Vznik kultúrnej krajiny a krajinné štruktúry“ sa týkala triády procesov formovania kultúrnej krajiny pod vplyvom človeka od vstupu novej aktivity do územia, cez jej prispôsobovanie sa miestnym podmienkam a tie novej aktivite, až po nabaľovanie sa ďalších povodne neuvažovaných činností človeka na aktuálnu novinku. Vzniknuté krajinné štruktúry tak vykazujú priestorový, funkčný a časový charakter, ktorý sa premieta do existencie prírodnej, ekonomickej, sociálnej a duchovnej štruktúry kultúrnej krajiny.

Druhá prednáška bola venovaná „Postindustriálnej krajine: jej identifikácii, typológii a hodnotám“ na území Českej republiky. Boli predstavené kritériá ich vymedzovania, postup ich identifikácie na báze GIS a hodnotenia z rôznych aspektov. Ide síce o tému hojne prezentovanú nielen v odbornej literatúre, tu však bola podaná maximálne objektívna metóda mapovania takých krajín pri využití všeobecne dostupných dát. Prítomní si mohli rozobrať pripravenú príslušnú knižnú publikáciu.

Tretia prednáška „Predindustriálna krajina: neznáme prírodné a kultúrne dedičstvo“ prítomným pripomenula, že aj v súčasnej kultúrnej krajine je stále čo objavovať. V prednáške bol demonštrovaný postup mapovania jej zvyškov na historickom území Moravy na báze porovnávacieho využitia aktuálnej farebnej leteckej ortofotomapy a starých máp stabilného katastru z počiatku 19. storočia. Prednáška sa nevyhla definovaniu tohoto typu krajiny a hodnotenia zistených skutočností, najmä ohrozeniu zvyškov starej krajiny. Aj keď na Morave boli takto zaevidované len zvyšky väčšie ako 10 ha, menšie areály sa určite nájdu v susedstve mnohých obcí, čo je motiváciou pre školských geografov ako zainteresovať žiakov a študentov v poznávaní a ochrane miestnej krajiny.

Ako bolo požné predpokladať, vychádzku do terénu s praktickými ukážkami indikátorov rozličných vlastností krajiny, jej komponentov a procesov bolo kvôli daždivému počasiu potreba nahradiť prácou so zozbieraným materiálom priamo v učebni. Zvláštnu pozornosť pritiahli ukážky odhadu pôdneho druhu a úrodnosti pôdy na príklade vzoriek odobratých v horskom teréne Zoborských vrchov a aluviálnej roviny pozdĺž rieky Nitry.

V rámci svojej návštevy na pracovisku sa prof. Kolejka stretol aj s pracovníkmi katedry, pričom ich rozhovory sa uberali smerom k ďalšej vzájomnej spolupráci v oblasti projektovej i publikačnej činnosti a vyjadril veľkú spokojnosť so svojím pobytom v najstaršom meste Slovenska.

Text: Prof. PaedDr. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Foto: RNDr. Daša Oremusová, PhD.

Image
Image
Image

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.